Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786047264964

Bảo hộ và khai thác nhãn hiệu mang yếu tố địa danh ở Việt Nam

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Viết Long (Chủ biên), Trần Cao Thành, Cao Đình Lành, Ngô Minh Tiến

Thực hành Nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Cao Thành

Giáo trình Thực hành nghề nghiệp

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Đoàn Đức Lương (Chủ biên), Trần Cao Thành, Nguyễn Sơn Hà, Võ Thị Mỹ Hương, Trần Viết Long, Lý Nam Hải, Trần Công Thiết