Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-0-12-823833-2

Natural gums as a sustainable source for synthesizing copper nanoparticles

NXB Elsevier, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Tác giả: Lê Đại Vương (Chủ biên), Võ Văn Quốc Bảo

978-1-83881-204-1

The Investigation on the Fabrication and Characterization of the Multicomponent Ceramics Based on PZT and the Relaxor PZN-PMnN Ferroelectric Materials

IntechOpen, 2020
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Đại Vương (Chủ biên)

978-981-329-373-1

Nano particles for improved crop production

Springer Nature Singapore, 2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Đại Vương (Chủ biên)