Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thực tập Hóa đại cương

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Trần Ngọc Tuyền (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Trần Minh Ngọc, Hồ Văn Minh Hải