Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978 60465 35 63 8

Liên Kết thị trường và Chuỗi cung nông sản vùng bắc trung bộ, Việt Nam

NXB Lao Động, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên), Nguyễn Văn Lạc

ISBN: 978 - 604 - 65 - 3676 - 5

Thu hút đầu tư và phát triển NTTS khu vực Bắc Trung Bộ; Việt Nam

NXB Lao động xã hội, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên), Trần Đoàn Thanh Thanh