Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Chăn nuôi đại cương

NXB Bản đồ, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng, Phùng Thăng Long, Nguyễn Xuân Bả

Chăn nuôi gia cầm

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng

Chọn giống và nhân giống vật nuôi

2006
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng

Chọn giống và nhân giống vật nuôi

NXB Đại học Huế, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Minh Hoàn, Lê Đình Phùng

Giáo trình chăn nuôi đại cương

NXB Đại học Huế, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Xuân Bả, Phùng Thăng Long