Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

MZ753696-MZ753713

nucleotide sequence (Tình tự các a xít nucleic trong đoạn gen vi khuẩn gây bệnh trên cá hồng Mỹ)

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank (Ngân hàng gen thế giới)
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

MT953948

Vibrio alginolyticus strain YHTH7 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank (Ngân hàng gen thế giới)
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)

MT953948

16S-rRNA

2020
Tổ chức cấp văn bằng: Genbank: (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi).
Tác giả: Phạm Thị Hải Yến (Chính), Nguyễn Quang Linh (Chính)