Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Nghiên cứu ý định mua sản phẩm gạo hữu cơ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Huế

2023 - 2024
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Thành phố Huế
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Trần Huỳnh Quang Minh, Hoàng Bảo Đức

Tác động của hình thức hợp đồng sản xuất lúa hữu cơ đến hiệu quả kinh tế của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2023 - 2024
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp Đại học Huế
Địa chỉ áp dụng: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Bùi Dũng Thể, Nguyễn Hoàng Diễm My, Trần Huỳnh Quang Minh, Phạm Thị Thanh Xuân, Hoàng Bảo Đức

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

2020 - 2021
Hình thức: Đề tài nghiên cứu khoa học
Quy mô: Cấp trường
Địa chỉ áp dụng: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chính), Trần Huỳnh Quang Minh