Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Xuân Thi
  • 700000.0068

Trần Xuân Thi
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Xuân Thịnh
  • 500000.0233

Trần Xuân Thịnh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Chuyên ngành đào tạo:
Gây mê hồi sức

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trinh Dinh Hy

Trinh Dinh Hy
Giáo sư danh dự -

Ngành đào tạo:
Y HỌC

Chuyên ngành đào tạo:
Chẩn đoán hình ảnh

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trịnh Đình Chính
  • 400000.0060

Trịnh Đình Chính
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trịnh Đông Thư
  • 400000.0386

Trịnh Đông Thư
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Thực vật học

Chuyên ngành đào tạo:
Thực vật học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trịnh Hoài Nam
  • 800000.0168

Trịnh Hoài Nam
Khác

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trịnh Ngân Hà

Trịnh Ngân Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Trịnh Quang Y Bình

Trịnh Quang Y Bình
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Tổ chức cán bộ

Xem chi tiết
Trịnh Thế Quân

Trịnh Thế Quân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết
Trịnh Thị Định
  • 200000.0108

Trịnh Thị Định
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trịnh Thị Giao Chi
  • 300000.0397

Trịnh Thị Giao Chi
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trịnh Thị Hà Bắc
  • 400000.0239

Trịnh Thị Hà Bắc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết