Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Văn Minh
  • 600000.0137

Trần Văn Minh
Giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền và chọn giống cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Văn Phước
  • 900000.0002

Trần Văn Phước
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Ngoại ngữ

Xem chi tiết
Trần Văn Thiều
  • 200000.0080

Trần Văn Thiều
Đại học

Ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành đào tạo:
Quản trị kinh doanh

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Văn Tín
  • 400000.0172

Trần Văn Tín
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Việt Dũng
  • 130000.0010

Trần Việt Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật hiến pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hiến pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Trần Viết Điền
  • 400000.0037

Trần Viết Điền
Đại học

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Việt Khoa
  • 300000.0147

Trần Việt Khoa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Viết Long
  • 130000.0067

Trần Viết Long
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Trần Viết Nhân Hào

Trần Viết Nhân Hào
Sau tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Chuyên ngành đào tạo:
Vật lý lý thuyết và vật lý toán

Đơn vị quản lý:
Khoa Vật lý

Xem chi tiết
Trần Viết Nhi
  • 400000.0429

Trần Viết Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục mầm non

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục mầm non

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Vĩnh Phú

Trần Vĩnh Phú
Bác sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Bộ môn Nhi

Xem chi tiết
Trần Vĩnh Tường
  • 400000.0262

Trần Vĩnh Tường
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết