Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Tuyền
 • 300000.0196

Trần Ngọc Tuyền
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá vô cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Như Khuyên

Trần Như Khuyên
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Quốc Dung
 • 400000.0378

Trần Quốc Dung
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Di truyền học

Chuyên ngành đào tạo:
Di truyền học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Sáng Tạo
 • 600000.0180

Trần Sáng Tạo
Phó giáo sư - Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thái Học
 • 400000.0091

Trần Thái Học
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Thanh Đức
 • 600000.0100

Trần Thanh Đức
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học đất

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học đất

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thanh Nhàn
 • 300000.0264

Trần Thanh Nhàn
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa kỹ thuật xây dựng

Chuyên ngành đào tạo:
Địa kỹ thuật xây dựng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Trần Thị Lệ
 • 600000.0352

Trần Thị Lệ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Minh Diễm
 • 500000.0287

Trần Thị Minh Diễm
Phó giáo sư - Đại học

Ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Chuyên ngành đào tạo:
SỨC KHỎE

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Y dược

Xem chi tiết
Trần Thị Sâm
 • 400000.0364

Trần Thị Sâm
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Hà
 • 600000.0047

Trần Thị Thu Hà
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo vệ thực vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Thu Hồng
 • 600000.0116

Trần Thị Thu Hồng
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết