Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Sơn Hà
  • 130000.0070

Nguyễn Sơn Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Sơn Hải
  • 130000.0051

Nguyễn Sơn Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Sơn

Nguyễn Tấn Sơn
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hà
  • 130000.0034

Nguyễn Thị Hà
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hạnh

Nguyễn Thị Hạnh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật

Đơn vị quản lý:
Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hoài Phương
  • 130000.0057

Nguyễn Thị Hoài Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật hiến pháp và luật hành chính

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hiến pháp và luật hành chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Trinh
  • 130000.0033

Nguyễn Thị Hồng Trinh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hình sự và tố tụng hình sự

Đơn vị quản lý:
Khoa Luật Hình sự

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nữ
  • 130000.0028

Nguyễn Thị Nữ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật hành chính

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hành chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phi Yến
  • 130000.0071

Nguyễn Thị Phi Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thúy Hằng
  • 130000.0055

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Triển
  • 130000.0064

Nguyễn Thị Triển
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết