Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Vân Anh
  • 130000.0059

Nguyễn Thị Vân Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Trung Tín
  • 130000.0078

Nguyễn Trung Tín
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Phạm Bá Tân

Phạm Bá Tân
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật

Xem chi tiết
Phạm Hồng Hoàng Mai

Phạm Hồng Hoàng Mai
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật

Xem chi tiết
Phan Anh Thư

Phan Anh Thư
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế

Xem chi tiết
Phan Đình Minh

Phan Đình Minh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật

Xem chi tiết
Phan Thị Hồng
  • 130000.0032

Phan Thị Hồng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Phan Thị Hồng Nhung

Phan Thị Hồng Nhung
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Phan Vĩnh Tuấn Anh

Phan Vĩnh Tuấn Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật

Đơn vị quản lý:
Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế

Xem chi tiết
Thân Văn Tài
  • 130000.0073

Thân Văn Tài
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Trần Cao Thành

Trần Cao Thành
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật

Xem chi tiết
Trần Công Thiết
  • 130000.0083

Trần Công Thiết
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết