Dữ liệu Nhà khoa học

Mai Đăng Lưu
  • 130000.0050

Mai Đăng Lưu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Mai Thị Diệu Thúy
  • 130000.0026

Mai Thị Diệu Thúy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Mai Xuân Hợi
  • 130000.0075

Mai Xuân Hợi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Ngô Minh Tiến

Ngô Minh Tiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thông tin - Thư viện

Chuyên ngành đào tạo:
Thông tin - Thư viện

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Tư vấn và Thực hành Pháp luật

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Phương
  • 130000.0061

Nguyễn Duy Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Sơn

Nguyễn Hồng Sơn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh Linh
  • 130000.0080

Nguyễn Hữu Khánh Linh
Đại học

Ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Huyền Ly
  • 130000.0027

Nguyễn Huyền Ly
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật hành chính

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hành chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Hùng
  • 130000.0023

Nguyễn Khắc Hùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật hành chính

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hành chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Lương Sỹ

Nguyễn Lương Sỹ
Cử nhân

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Luật

Đơn vị quản lý:
Khoa Luật Dân sự

Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Chu

Nguyễn Mạnh Chu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Huy

Nguyễn Ngọc Huy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết