Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Thị Mai Hiên
  • 130000.0079

Hà Thị Mai Hiên
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật kinh tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Kiện
  • 130000.0101

Nguyễn Ngọc Kiện
Phó giáo sư -

Ngành đào tạo:
Luật hình sự và tố tụng hình sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật hình sự và tố tụng hình sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Đoàn Đức Lương
  • 130000.0043

Đoàn Đức Lương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Chuyên ngành đào tạo:
Luật dân sự và tố tụng dân sự

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Phương
  • 130000.0061

Nguyễn Duy Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết
Nguyễn Trung Tín
  • 130000.0078

Nguyễn Trung Tín
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Chuyên ngành đào tạo:
Luật quốc tế

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Luật

Xem chi tiết