Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Xuân Mậu
  • 300000.0187

Trần Xuân Mậu
Đại học

Ngành đào tạo:
Công nghệ hoá học

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ hoá học

Đơn vị quản lý:
Tạp chí Khoa học

Xem chi tiết
Trương Quý Tùng
  • 300000.0202

Trương Quý Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Ban Giám đốc

Xem chi tiết
Võ Viết Minh Nhật
  • 120000.0001

Võ Viết Minh Nhật
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết