Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duân
  • 400000.0188

Nguyễn Duân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
ikgzMOBX ikgzMOBX
  • 300000.0235

ikgzMOBX ikgzMOBX
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Chuyên ngành đào tạo:
ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Võ Viết Minh Nhật
  • 120000.0001

Võ Viết Minh Nhật
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Công nghệ thông tin

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết
Lê Anh Phương
  • 400000.0209

Lê Anh Phương
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chuyên ngành đào tạo:
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đơn vị quản lý:
Cơ quan Đại học Huế

Xem chi tiết