Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Thùy Vân

Đặng Thị Thùy Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Xem chi tiết
Hồ Quang Chính
  • 400000.0267

Hồ Quang Chính
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Hoàng Anh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Phòng Tổ chức - Hành chính

Xem chi tiết
Nguyễn Hà Đông
  • 400000.0254

Nguyễn Hà Đông
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Nhật Đông

Nguyễn Nhật Đông
Cử nhân

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đơn vị quản lý:
Viện nghiên cứu giáo dục

Xem chi tiết
Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học giáo dục

Đơn vị quản lý:
Viện nghiên cứu giáo dục

Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
  • 400000.0338

Nguyễn Việt Dũng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Tâm lý học

Chuyên ngành đào tạo:
Tâm lý học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Nguyễn Vĩnh Trung
  • 400000.0334

Nguyễn Vĩnh Trung
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Trương Thị Thu Hiền

Trương Thị Thu Hiền

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Phòng Công tác Sinh viên

Xem chi tiết
Võ Trọng An
  • 400000.0330

Võ Trọng An
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết