Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Tùng
  • 200000.0090

Nguyễn Xuân Tùng
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Hoàng Thị Xuân Vinh
  • 400000.0095

Hoàng Thị Xuân Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Văn học nước ngoài

Chuyên ngành đào tạo:
Văn học nước ngoài

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị An Vinh
  • 400000.0032

Nguyễn Thị An Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thúy Vinh
  • 400000.0122

Nguyễn Thúy Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Phạm Vinh

Phạm Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Trần Thị Vinh

Trần Thị Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Yến
  • 400000.0198

Nguyễn Thị Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phương pháp dạy chuyên ngành âm nhạc

Chuyên ngành đào tạo:
Phương pháp dạy chuyên ngành âm nhạc

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết