Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị An Vinh
  • 400000.0032

Nguyễn Thị An Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Thảo
  • 400000.0237

Nguyễn Thị Bích Thảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Chuyên ngành đào tạo:
KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Bông

Nguyễn Thị Kim Bông
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thục Nhi
  • 400000.0360

Nguyễn Thị Thục Nhi
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Xuân Hiền
  • 400000.0370

Nguyễn Thị Xuân Hiền
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Hán nôm

Chuyên ngành đào tạo:
Hán nôm

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Yến
  • 400000.0198

Nguyễn Thị Yến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Phương pháp dạy chuyên ngành âm nhạc

Chuyên ngành đào tạo:
Phương pháp dạy chuyên ngành âm nhạc

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Thúy Vinh
  • 400000.0122

Nguyễn Thúy Vinh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Chiến
  • 400000.0206

Nguyễn Trọng Chiến
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Giáo dục học

Chuyên ngành đào tạo:
Giáo dục học

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hoá

Nguyễn Văn Hoá
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Phước
  • 400000.0247

Nguyễn Văn Phước
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Sửu

Nguyễn Văn Sửu
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tảo

Nguyễn Văn Tảo
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Cộng tác viên ngoài Đại học Huế

Xem chi tiết