Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Ngọc Anh
  • 700000.0089

Trần Ngọc Anh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phan Thanh Bình
  • 700000.0001

Phan Thanh Bình
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phan Lê Chung
  • 700000.0057

Phan Lê Chung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Hoài Diễm
  • 700000.0037

Trần Thị Hoài Diễm
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thiện Đức
  • 700000.0008

Nguyễn Thiện Đức
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hòa
  • 700000.0009

Nguyễn Thị Hòa
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Lân
  • 700000.0036

Nguyễn Vũ Lân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NGHỆ THUẬT

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Đỗ Xuân Phú
  • 700000.0003

Đỗ Xuân Phú
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phan Quang Tân
  • 700000.0063

Phan Quang Tân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Thiết kế mỹ thuật công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết