Dữ liệu đề tài

NN-NDT00173/14/VBL

Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo chất lượng môi trường hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành Huế

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Cẩm Yến (Chủ nhiệm)

NN-NDT 2007-2009

Tạo dòng và biểu hiện gen protease trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Trương Thị Bích Phượng