Dữ liệu đề tài

B2009-DHH08

Tạo dòng và biểu hiện gen chitinase kháng nấm bệnh ở thực vật

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Trần Thị Thu Hà, Trương Thị Bích Phượng