Dữ liệu đề tài

844.33.NV02.ĐHH.33-20

Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chính trị - xã hội

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Trương Quý Tùng (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản, Phạm Thế Sơn, Nguyễn Văn Huân, Trần Vinh Phương, Lê Thị Sương, Nguyễn Phước Vinh, Nguyễn Thị Thu Thủy

844.45.NV01.ĐHH.45.20

Nâng cao năng lực và hỗ trợ hoạt động của huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (coaches/mentors)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo
Người tham gia: Hoàng Kim Toản (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huân, Trần Vinh Phương, Lê Minh Nhựt, Lê Thị Sương, Nguyễn Phước Vinh