Dữ liệu đề tài

CS-DT

Các biện pháp tạo hứng thú học tập kỹ thuậ bắn súng bộ binh cho sinh viên tại Trung tâmGDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Hoàng Khắc Minh (Chủ nhiệm)

GDQP - 02

Biện pháp bồi dưỡng phương pháp học tập môn GDQP&AN của sinh viên tại Trung tâm GDQP& AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

2015.KGV.01

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thực hành môn điều lệnh đội ngũ cho sinh viên đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Đình Giai (Chủ nhiệm)

2013.KGV. 02

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC KỸ THUẬT BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP – AN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)

KGV2013 - 03

Một số bài tập nhằm nâng cao chất lượng môn học Vượt vật cản K91 của sinh viên GDCT - GDQP, GDTC - GDQP tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

CS-DT

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn để kiểm tra đánh giá kết quả học tập học phần công tác quốc phòng an ninh trình độ đại học, cao đẳng

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Tô Thị Linh (Chủ nhiệm), Trần Văn Tiến