Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng văn hóa sư phạm cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

CS-DT

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC GIÁO DỤC Ý THỨC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH – ĐẠI HỌC HUẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Thị Nguyệt (Chủ nhiệm)

CS-DT GDQPAN 2021-04

Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa hoc của giảng viên tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại hoc Huế trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trương Đình Toản, Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Lợi, Trần Đình Giai

CS-DTGDQPAN 2021 - 03

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Tín (Chủ nhiệm), LÊ VĂN LONG, Hà Ngọc Phi

CS-DT

Xây dựng văn hóa sư phạm quân sự cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Thị Thúy Hồng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa

GDQPAN 2020 - 03

NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Đình Giai (Chủ nhiệm)

GDQP&AN 2020 - 01

Quản lý rèn luyện kỹ luật của sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019- 01

nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đường lối quân sự của đảng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Công Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Anh

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP&AN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Phạm Phước Tuyền, Trần Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC, KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền

GDQPAN 2019-02

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM GDQP&AN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Bộ phận Khảo thí Đảm bảo Chất lượng
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền

GDQP 2017 – 02

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)