Dữ liệu đề tài

DHH2020-04-126

Nâng cao hiệu quả giáo dục nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cho sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Minh Quyền

GDQPAN 2020 - 03

NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Trần Đình Giai (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2020 - 02

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Văn Tiến (Chủ nhiệm)

GDQP&AN 2020 - 01

Quản lý rèn luyện kỹ luật của sinh viên tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: LÊ VĂN LONG (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019- 01

Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần đường lối quân sự của đảng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Công Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Tiến Anh

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC MÔN GDQP&AN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Phạm Phước Tuyền, Trần Thị Thúy Hồng, Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm)

GDQPAN 2019-2

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC, KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền

GDQPAN 2019-02

NÂNG CAO TÍNH TỰ GIÁC CHẤP HÀNH KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM GDQP&AN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Bộ phận Khảo thí Đảm bảo Chất lượng
Người tham gia: Nguyễn Thỵ Quỳnh Hoa, Trần Thị Thúy Hồng, Phạm Phước Tuyền

GDQP 2017 – 02

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Minh Quyền (Chủ nhiệm)

GDQP2017-01

Nâng cao hiệu quả hoạt động tự học cho sinh viên đào tạo ngành giáo viên giáo dục quốc phòng – an ninh tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Ngô Tấn Việt (Chủ nhiệm)

DHH2017-16-01DHH

Nâng cao chất lượng giáo dục Lý luận chính trị cho sinh viên Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Đơn vị thực hiện : Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Người tham gia: Nguyễn Xuân Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DT

Biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên trong học tập môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo viên
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo viên
Người tham gia: Trần Văn Tiến (Chủ nhiệm)