Dữ liệu đề tài

NN-DTKX18KH04

Nghiên cứu tiềm năng chứng chỉ rừng chuỗi hành trình sản phẩm CoC/PEFC tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thương (Chủ nhiệm), Châu Thị Thanh, Hoàng Dương Xô Việt, Hồ Việt Hoàng

NN-DTKX

Khảo nghiệm các giống lúa Ra Zư, Căn Ngườn, A Ri, Cu Giơ tại các vùng có đặc điểm sinh thái tương đồng (Đề tài nhánh)

Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Đơn vị chủ trì : Khoa Nông học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Thái Thị Huyền, Hoàng Trọng Kháng

NN-DTKXNVQG-2011/02

Khai thác và phát triển nguồn gen các giống lúa đặc sản địa phương Ra dư, Căn Ngườn, A ri, Cu giơ cho các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Hoàng Kim Toản, Nguyễn Đình Thi

NN-DTKXNN-KC04.03/11-15

Nghiên cứu phương pháp phát hiện virus gây bệnh và sản xuất vacxin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi công nghiệp.

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Linh, Phạm Thị Tâm

NN-DTKXKHCN 08-13

Nghiên cứu và phát triển các giống gà thả vườn tại miền trung (nhánh của đề tài cấp nhà nước do PGS.TS Nguyễn Đăng Vang chủ trì)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

NN-DTKXKHCN 08-06

Nghiên cứu các công thức lai ở lợn tại Miền trung (nhánh của đề tài Nhà nước do PGS.TS Lê Thanh Hải chủ trì)

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng