Dữ liệu đề tài

VINIF.2019.DA06

Intelligent Optical Communications for Extremely Big Data Networks (Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup-đang thực hiện)

Lĩnh vực: Viễn thông
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Vương Quang Phước

05/2010/HĐ-NĐT

Nghiên cứu kỹ thuật phân tích khả năng kiểm thử phần mềm và mở rộng tính năng của công cụ SATAN, thử nghiệm ứng dụng trong môi trường SCICOS và SIMULINK

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình (Chủ nhiệm), Đặng Thiên Bình, Trịnh Công Duy, Nguyễn Văn Khang, Đặng Văn Hưng, Đỗ Huy Vũ, Michel Delaunay, Chantal Robach

CS-DTMS2009 - 11

Xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh - phát triển các quá trình dịch chuyển đất đá trên sườn dốc vùng đồi núi Quảng Trị - Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Đỗ Quang Thiên, Trần Thanh Nhàn