Dữ liệu đề tài

DHH2020-17-01

Bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Khoa Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Trung Đông (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Thới Trung, Lê Thanh An