Dữ liệu đề tài

506.01-2019.301

Chính sách đối ngoại của các nước Châu Á qua các hiệp định đa phương của Liên Hiệp Quốc

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thị Quỳnh Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hà Thị Hằng, Nguyễn Đình Hoa Cương, Hồ Quốc Dũng, Nguyễn Thị Diệu Linh, Phạm Phương Trung

502.02-2019.332

Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nghề nghiệp, ý định rời bỏ tổ chức và ý định quay trở lại nước ngoài sinh sống của những người đã từng học tập hoặc làm việc ở nước ngoài

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hồ Thị Thúy Nga (Chủ nhiệm), Hoàng Trọng Hùng, Lê Thị Quỳnh Liên

502.02-2018.33

Phát triển hành vi hướng đến thương hiệu của nhân viên dịch vụ khách sạn tại thị trường mới nổi Châu Á (Đề tài Nafosted)

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Hồ Thị Thúy Nga, Lê Quang Trực