Dữ liệu đề tài

NN-DTKX2009-004

Hợp phần tư vấn: Tiếp cận thị trường vùng miền núi Tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Văn Xuân, Nguyễn Thanh Tuấn, Mai Chiếm Tuyến

NN-DTKX(KX03-21B)

Những biện pháp kinh tế tổ chức và quản lý để phát triển nông nghiệp hàng hóa và đổi mới cơ cấu kinh tế. (Đề tài cấp nhà nước do Viện kinh tế Nông nghiệp chủ trì).

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp, Hoàng Hữu Hòa, Nguyễn Văn Toàn