Dữ liệu đề tài

CS-DT2009.10.11

Thể tài và ý nghĩa tâm linh-nghệ thuật trong tranh dân gian làng Sình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T.2008.11.07

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cán bộ tại trường Đại học Nghệ thuật Huế sau khi chia tách

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

CS-DT2008.11.01

Tính phồn thực trong mỹ thuật cổ Việt Nam

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DTT.2007.11.03

Ứng dụng Tin học xử lý hình ảnh và biên soạn giáo trình điện tử

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền Lê (Chủ nhiệm)

CS-DT2007.11.07

Yếu tố dân gian trong khảm sứ trang trí kiến trúc cung đình Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T2006.11.05

Phối hợp thực hiện giáo trình điện tử phục vụ cho việc giảng dạy Mỹ học chuyên ngành nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

CS-DT2006.11.07

Cơ sở lý thuyết tranh in đá

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT2005.CT.11.01

Hoa văn trang trí bia lăng Gia Long

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

T2004.11.01

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho giảng dạy Mỹ học chuyên ngành Mỹ thuật và phân tích tranh

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nghệ thuật
Người tham gia: Quách Hải Thọ (Chủ nhiệm)

CS-DT2004.CT.07

Tư tưởng HCM trên bình diện NTTH

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT2003.11.03

Ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

CS-DT2002.11.01

Tư tưởng thẩm mỹ tạo hình thời Phục hưng

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình