Dữ liệu đề tài

DHH

Lý thuyết đồ thị: cấu trúc đại số và các khía cạnh tổ hợp (tiếp theo)

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Lê Mạnh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

DHH2022-01-200

Khóa và phản khóa của toán tử bao đóng

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thuỷ, Lê Mạnh Hà, Ngô Nhân Đức

T20 - TN - 12

Lý thuyết đồ thị: cấu trúc đại số và các khía cạnh tổ hợp

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Lê Mạnh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

DHH2017-01-102

Một số đặc trưng quan trọng của toán tử bao đóng và hàm chọn

Lĩnh vực: Toán học ứng dụng, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Trần Công Mẫn, Ngô Nhân Đức, Mai Thị Lệ, Trần Việt Khoa, Nguyễn Hồng Quốc

DHH2013-03-46

Hệ động lực rời rạc và một số mô hình ứng dụng trong tin học

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Phạm Thị Ngân

DHH2011-01-03

NGHIÊN CỨU CÁC MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG OBS

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn

B2008-DHH01-53

Nghiên cứu độ phức tạp tính toán của một số bài toán tổ hợp trong mô hình dữ liệu quan hệ bằng siêu đồ thị và họ trù mật

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Gia Định, Mai Thị Lệ

B2004-07-12

Mô Tả Khóa Và Các Dạng Chuẩn Đối Với Phụ Thuộc Hàm Bằng Siêu Đồ Thị Và Một Số Vấn Đề Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Sơn (Chủ nhiệm), Mai Thị Lệ