Dữ liệu đề tài

DHH2019-08-09

Hà Tĩnh trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh, Võ Trần Ngọc Minh

T19-XH-05

Hoạt động đi sứ và tiếp sứ trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc thời trung đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T17-XH-04

Thương nghiệp vùng Thuận - Quảng thế kỷ XVI - XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T14-XH-05

Kinh tế ngoại thương Đàng Ngoài thế kỷ XVII - XVIII

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

CS-DTT11 - XH - 09

Quân đội thời các chúa Nguyễn (1558-1774)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hoài Thanh

DHH2015-03-71

Thừa Thiên Huế trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Đỗ Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Lê Thị Hoài Thanh