Dữ liệu đề tài

B2010-03-57

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hứng thú học tập vật lí của học sinh phổ thông tại các tỉnh miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Giáo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị An Vinh, Trần Thị Ngọc Ánh, Phan Minh Tiến

CS-DTT.09 - GD - 12

Xây dựng bộ câu hỏi TNKQ phần Cơ học của học phần VLĐC cho các khoa không chuyên Vật lý

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Bình, Nguyễn Thị An Vinh