Dữ liệu đề tài

B2017-DHH-48

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tâm linh ở Quảng trị hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm)

B2017-21

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá tâm linh ở Quảng Trị hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Phương

B2000.07.58

Chủ Nghĩa Thực Dụng Mỹ Và Sự Biểu Hiện Của Nó Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm)

DHH21-01-08

Hiện tượng học và sự hiện diện của nó trong văn học Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Phương