Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-06

Nghiên cứu đề xuất chương trình đào tạo giáo viên tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Trần Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Thị Tường Vi, Hồ Văn Thùy, Hoàng Phương Tú Anh, Vũ Quốc Chung, Chu Thị Thủy An, Phan Văn Hải

DHH2012-03-33

Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học Toán ở các lớp 4, 5 với sự hỗ trợ của phần mềm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh (Chủ nhiệm)

NN-DTVI2.2-2010.11 Nafosted

Đánh giá và Phát triển Năng lực Toán học của Học sinh Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Hoa Ánh Tường, Hoàng Nam Hải

B2010-DHH03-70

Bồi dưỡng năng lực “tiền chứng minh” cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn Toán

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Hoài Anh, Trương Đăng Trí, Phan Văn Hải

CS-DTT06_GD_05

Cơ sở toán học hiện đại trong chương trình môn Toán ở Tiểu học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh

NN-NDTT05-GD-125

Rèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học chủ đề số học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm)

QT-DADự án Plan

Nghiên cứu thực trạng giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đề xuất mô hình chăm sóc và giáo dục trẻ thơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa