Dữ liệu đề tài

DHH2023-03-181

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của loài Ếch bám đá Amolops Ricketti (Boulenger, 1899) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Đức Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Ngô Văn Bình

NN-DTNAFOSTED106-NN.05-2013.18

Nghiên cứu đa dạng di truyền và đặc điểm sinh thái học của các loài thằn lằn bóng giống Eutropis Fitzinger, 1843 ở Việt Nam

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng (Chủ nhiệm), Trần Quốc Dung, Hoàng Thị Nghiệp, Bùi Thị Chính, Trương Bá Phong, Dương Đức Lợi

CS-DTT.15 - TN – 06

Nghiên cứu thành phần loài lưỡng cư ở vùng rừng núi Vân Canh, tỉnh Bình Định

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Đức Lợi (Chủ nhiệm)