Dữ liệu đề tài

DDHL 2021-CB-01

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ ÁP DỤNG GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN PHÁP LUẠT AN SINH XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp, Mai Đăng Lưu

CS-DTĐHL2016-CB-07

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần luật lao động tại trường Đại học Luật - Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Đăng Lưu (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp

DHH 2015-12-08

Pháp luật về đào tạo nghề và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Mộng Điệp (Chủ nhiệm)

B2009 - DHH 01 - 79

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu lao động tại Tỉnh TT Huế trong giai đoạn hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Mộng Điệp (Chủ nhiệm)

CS-DTT21-2002

Pháp luật bảo đảm xã hội và thực tiễn áp dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Mộng Điệp (Chủ nhiệm)