Dữ liệu đề tài

CS-DTDHL2017-CB-05

Xây dựng bộ tình huống điển hình và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật ngân hàng tại trường đại học Luât-Đại học huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thế Hệ (Chủ nhiệm), Lê Thị Thảo

DHH2015-12-09

Pháp luật về kiểm soát giao dịch nội bộ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Triển

CS-DTDHKH_2001

Hoàn thiện về tổ chức quản lý thu thuế qua thực tiễn địa bàn Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTDHKH/1998

Vấn đề vị thành niên phạm tội ở địa bàn Thừa Thiên Huế - Thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thảo