Dữ liệu đề tài

DDHL 2021-CB-01

XÂY DỰNG BỘ TÌNH HUỐNG ĐIỂN HÌNH VÀ ÁP DỤNG GIẢNG DẠY THỬ NGHIỆM HỌC PHẦN PHÁP LUẠT AN SINH XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Kinh tế - Quốc tế
Người tham gia: Đỗ Thị Quỳnh Trang (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp, Mai Đăng Lưu

CS-DTĐHL2016-CB-07

Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần luật lao động tại trường Đại học Luật - Đại học Huế

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Luật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Đăng Lưu (Chủ nhiệm), Đào Mộng Điệp