Dữ liệu đề tài

DHH 2019-12-21

Các biện pháp tư pháp và giám sát, giáo dục theo pháp luật hình sự Việt Nam qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hình sự
Người tham gia: Hà Lệ Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Kiện, Dương Thị Cẩm Nhung