Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-01-2011

Nghiên cứu nhu cầu du khách đối với hàng thủ công mỹ nghệ Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Thủy