Dữ liệu đề tài

DHH2023-06-134

Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng các cú sốc đối với sinh kế của người dân ở vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Minh Trí (Chủ nhiệm), Lê Thanh An, Lê Anh Quý, Nguyễn Công Định, Nguyễn Đức Kiên

DHH2018-06-59

Nghiên cứu tác động của chương trình xây dựng nông thôn mới đến sinh kế của dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Lê Anh Quý (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Tài Phúc, Hoàng Thị Liễu

DHH2018-06-58

Nghiên cứu thực trạng và tiềm năng phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn có chứng chỉ ở Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiện Tâm, Lê Nữ Minh Phương, Phạm Thị Thanh Xuân, Lê Anh Quý

DHH 2018-06-59

Nghiên cứu tác động của chương trình xây dựng Nông thôn mới đến sinh kế của dân cư vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Anh Quý (Chủ nhiệm)

ĐHH 2016-06-38

Đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Nữ Minh Phương (Chủ nhiệm), Trần Đoàn Thanh Thanh, Lê Nữ Minh Thảo, Lê Anh Quý