Dữ liệu đề tài

B2018

Tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết diễn ngôn thân thể

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm)

DHH2013 – 03 – 43

Tính chất tự thuật trong tiểu thuyết nữ Việt Nam đương đại - nhìn từ lý thuyết nữ quyền

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Nhị

NN-NCCBVII 1.2 2012.07

Lịch sử tiếp nhận văn học ở Việt Nam - Lý thuyết và ứng dụng trong nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Học (Chủ nhiệm), Trần Hữu Phong, Hoàng Thị Huế, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Nguyễn Văn Thuấn

B2007 - DHH03 - 20

Khảo sát thời hiện tại chưa hoàn kết trong tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Sâm (Chủ nhiệm)