Dữ liệu đề tài

CS-DTGV2013

NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CHẤP NHẬN SỬ DỤNG NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đức Trí (Chủ nhiệm), Hồ Khánh Ngọc Bích, Lê Thị Phương Thanh

CS-DTGV2011

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến của khách hàng tại Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đức Trí (Chủ nhiệm)