Dữ liệu đề tài

B2011-04

Nghiên cứu xác định tiềm năng, xu hướng phát triển nông sản hàng hóa chủ lực vùng gò đồi Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân (Chủ nhiệm), Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bá Tường, Mai Chiếm Tuyến