Dữ liệu đề tài

B2010-2012TD

Xác định nhu cầu và giải pháp đáp ứng nhu cầu năng lực về ngoại ngữ của các doanh nghiệp thuộc các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Phước (Chủ nhiệm), Trần Quyết Chiến

CS-DTT2011 - 67- GD - NN

Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quyết Chiến (Chủ nhiệm), Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Văn Liệu

NN-NCCB60 14 05

Biện pháp quản lý công tác sinh viên trong học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quyết Chiến (Chủ nhiệm)