Dữ liệu đề tài

CS-DT2011.2012

Đánh giá thực trạng các tai biến địa chất ở vùng đồi núi tỉnh Quảng Trị và một số giải pháp phòng chống

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Sinh Hương (Chủ nhiệm), Hà Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Trùng Dương, Vũ Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Xoa

CS-DT2010.2011

Quy hoạch bảo vệ môi trường nước huyện Gio Linh đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Trung Kiên, Nguyễn Thị Kim Xoa, Nguyễn Trùng Dương, Hà Thị Ngọc Diệu, Hoàng Thị Sinh Hương

DHH2009.2010

Ứng dụng công nghệ Multi Media xây dựng bản đồ quảng bá du lịch Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Xoa, Vũ Trung Kiên, Hà Thị Ngọc Diệu, Hoàng Thị Sinh Hương, Nguyễn Trùng Dương