Dữ liệu đề tài

DHL2021-TNĐ-02

Xây dựng hệ số thực phủ phục vụ đánh giá xói mòn đất tại vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác, Thổ nhưỡng học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Lê Đình Huy (Chủ nhiệm), Trần Thị Kiều My

DHH2019-02-111

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Trần Thị Kiều My, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Việt Hoàng, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Văn Bình